Actievoorwaarden

 Volkswagen Bedrijfswagens Formule 1 winactie

PON ’S AUTOMOBIELHANDEL - 17 februari 2020

I. Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “WINACTIE: Formule 1 kaarten” (hierna: de “Actie”). De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna Volkswagen Bedrijfswagens”)

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').

3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/formule1.html.

II. Deelname en mechanisme

4. De Actie is tijdelijk en loopt van maandag 17 februari 2020 tot en met zondag 15 maart 2020.

5. Je kunt aan de Actie deelnemen door het boeken van een proefrit op jouw locatie via ervaardebusopjouwklus.nl. Na het proefrijden ontvang je een voucher met daarop een code. Deze code kan op https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/formule1.html worden ingevuld. Uit de deelnemers worden de winnaars gekozen.

6. Deelnemer aan de Actie is iedere meerderjarige die gedurende de Actieperiode via https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/formule1.html zijn/haar unieke code doorgeeft en zijn/haar contactgegevens achterlaat.

7. Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer. 

8. Je kunt eenmalig deelnemen aan de Actie. Iedere Deelnemer komt gedurende de Actie slechts één (1) keer in aanmerking voor de Prijs.

9. Deelname is uitgesloten voor (a) minderjarigen, (b) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (c) medewerkers van Pon’s Automobielhandel en Hearst, (d) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken, en (e) een ieder die meerdere malen via https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/formule1.html actiecodes en contactgegevens achterlaat.

10. Volkswagen Bedrijfswagens behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Volkswagen Bedrijfswagens.

III. Prijzen en selectie winnaars

11. In deze Actieperiode maken de Deelnemers kans op 2 Ben Pon Arrangementen voor de Formule 1 op Zandvoort op 2 en 3 mei 2020. In totaal zijn er 4 kaarten beschikbaar.

12. Uit alle ingediende actiecodes wordt willekeurig twee keer één winnaar geselecteerd.

13. Volkswagen Bedrijfswagens neemt op woensdag 18 maart 2020 telefonisch contact op met de winnaars van de Prijs. Wanneer telefonisch geen contact gelegd wordt, zal een e-mail naar het verstrekte e-mailadres worden gestuurd. Deelnemers hebben tot en met vrijdag 20 maart 2020 16:00u om te reageren. Indien voor die tijd niet gereageerd is, vervalt de Prijs.

14. De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Voorts is de Prijs niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten.

15. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere redenen niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan Volkswagen Bedrijfswagens.

IV. Aansprakelijkheid

16. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat.

17. Volkswagen Bedrijfswagens besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Volkswagen Bedrijfswagens is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de website van Volkswagen Bedrijfswagens Nederland, of andere door Volkswagen Bedrijfswagens openbaar gemaakte promotiematerialen van welke aard dan ook.

18. Volkswagen Bedrijfswagens is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.

19. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Volkswagen Bedrijfswagens gelden eveneens voor door Volkswagen Bedrijfswagens ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

V. Privacy

20. Om kans te maken op de Prijzen, dient de Winnaar (contact)gegevens te verstrekken via https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/formule1.html. Deze persoonsgegevens worden door Volkswagen Bedrijfswagens en onder verantwoordelijkheid van Volkswagen Bedrijfswagens uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie.

21. Volkswagen Bedrijfswagens houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan haar privacy beleid. Het privacy beleid is te raadplegen, downloaden en printen via de website https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/privacy-statement.html. Deelnemers aan deze Actie worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid. 

VI. Slotbepalingen

22. Volkswagen Bedrijfswagens is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Volkswagen Bedrijfswagens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Volkswagen Bedrijfswagens bekend worden gemaakt op de Facebook pagina.

23. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met Volkswagen Bedrijfswagens, via info@vwbedrijfswagens.nl.

24. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. © Pon’s Automobielhandel B.V. 2020