Actievoorwaarden winactie tickets

Wil jij kans maken op kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland - Georgië op 6 juni? Volg ons op Facebook en tag 4 vrienden in de reacties met wie jij hier naartoe wilt. Bekijk hieronder de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden “VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS winactie”

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS winactie”. (hierna: de “Actie”).

2. De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (3833BP) Leusden aan Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna: “VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS”).

3. De Actieperiode loopt van 2 tot en met 3 juni 2021 (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”).

4. Deelnemers aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

5. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

6. Werknemers van VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS en haar dealerorganisatie, MediaCom/GreenHouse, hun familieleden en anderen die direct/indirect zijn verbonden met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

Artikel 2 De Actie

De Actie werkt als volgt:

1. Actieperiode loopt van 2 tot en met 3 juni 2021.

2. De Deelnemer kan door middel van het Facebook kanaal en het Instagram account deelnemen aan de Actie d.m.v. :Volg Volkswagenbedrijfswagens op ons Facebook en Instagram kanaal en tag 4 vrienden in de reacties met wie jij hier naartoe wilt.

3. Onder alle Deelnemers worden er 5 prijswinnaars geselecteerd.

4. De Winnaars worden op 4 juni op onpartijdige wijze getrokken en bekend gemaakt door middel van een e-mail.

Artikel 3 Prijs

1. De Prijs is als volgt: Eerste prijs: 5 winnaars winnen 5 tickets voor het Nederlands Elftal tegen Georgië op 6 juni 2021 ter waarde van € 58.

2. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS, zonder dat VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS daardoor schadeplichtig wordt jegens de Winnaar(s).

3. De Prijs is persoonsgebonden. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS zal geen verzoeken van de Winnaar(s) honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

4. Aan de (eventueel) getoonde beelden en beschrijvingen van de Prijs kan de Deelnemer/Winnaar op geen enkele wijze rechten ontlenen.

5. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS behoudt het recht mogelijk niet te corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie is kosteloos. Kosten voor eventuele internetverbinding zijn voor rekening van de Deelnemer.

2. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het derde lid van dit artikel.

3. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:

a. minimaal 18 jaar oud te zijn;

b. conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie.

4. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer;

- op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS het vermoeden bestaat);

- onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet,

ongepast is of anderszins onrechtmatig handelt jegens VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS en/of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

1. VOLKSWAGENS BEDRIJFSWAGENS zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de relevante wet- en regelgeving behandelen.

2. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS toestemming zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals het informeren van de Winnaar. De gegevens worden gebruikt om:

- te bepalen wie de Winnaar(s) is/zijn;

- contact met de Winnaar(s) op te nemen m.b.t. de Prijs;

- eventuele publicatie van Winnaar(s) op social media.

3. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS is onherroepelijk gerechtigd de inzendingen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet of gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding. Hierbij wordt met uiterste zorgvuldigheid omgegaan met de privacy van hetgeen vastgelegd en/ of geportretteerd wordt.

4. Deelnemers kunnen een verzoek doen om inzage, correctie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens door een e-mail te zenden naar info@vwbedrijfswagens.nl ovv Volkswagen Bedrijfswagens EK-pool actie”.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder MediaCom/ GreenHouse, Ons Oranje BV en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie. De Deelnemer vrijwaart VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS van aanspraken van derden in verband met deze Actie en/of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS in het leven roepen. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site(s) worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014 en verkrijgbaar via https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/elektrische-bedrijfswagen/knvb/actievoorwaarden-winactie.html en kunnen worden opgeslagen en uitgeprint.

3. VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

4. Bij vragen en/of klachten over deze Actie kunt u per e-mail contact opnemen met VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS via info@vwbedrijfswagens.nl. (o.v.v. Volkswagen Bedrijfswagens EK-pool actie). VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS reageert maximaal binnen 4 weken per e-mail naar aanleiding van de klacht.

Datum

1 juni 2021

Verder zijn de algemene RIVM maatregelen van toepassing bij deze wedstrijd. Daarnaast is een negatief testresultaat voorwaarde om de wedstrijd te kunnen bezoeken. Ook is het dragen van een mondkapje in het gehele stadion verplicht.

De meest gestelde vragen over deze wedstrijd vindt je hierOpens an external link