Actievoorwaarden winactie tickets

Wil jij kans maken op kaarten voor de wedstrijd Nederland - Noorwegen op 16 november? Volg ons op Facebook en Instagram en tag 1 vriend in de reacties met wie jij hier naartoe wilt. Bekijk hieronder de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden ‘WK Kwalificatie tickets Nederland – Noorwegen’

Artikel 1 Algemeen

1.   Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “[WK Kwalificatie tickets Nederland – Noorwegen] ”. (hierna: de “Actie”).

2.   De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., Volkswagen Bedrijfswagens, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden aan Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [31038797.] (hierna: Volkswagen Bedrijfswagens.]”).

3.   De Actieperiode loopt van [11 november 2021 tot en met 12 november 2021 10.00] (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”).

4.   Deelnemers aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

5.   Volkswagen Bedrijfswagens behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

6.   Werknemers van Volkswagen Bedrijfswagens Nederland, hun familieleden en anderen die direct/indirect zijn verbonden met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

Artikel 2 De Actie

De Actie werkt als volgt:

1.   De Deelnemer kan door middel van de social media kanalen Facebook en Instagram van Volkswagen Bedrijfswagens deelnemen aan de Actie.

2.   De actieperiode loopt van [11 november 2021 tot en met 12 november 2021]. De deelname aan de actie moet gedaan zijn voor 12 november 10:00 uur 2021.

3.   Deelnemer krijgt twee tickets voor een wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens de WK Kwalificatie in Stadion Feyenoord, De Kuip.

4.   Deelnemer krijgt tussen vrijdag 12 november 2021 en maandag 15 november 2021 via email twee digitale tickets toegestuurd.

5.   Aangezien de communicatie verloopt via e-mail, kan de deelnemer alleen meedoen als zijn of haar eigen, geldige e-mailadres wordt doorgegeven waarop over de actie kan worden gecommuniceerd.

6.   Deze WK Kwalificatiewedstrijd is een evenement georganiseerd door KNVB. De deelnemer dient dan ook de richtlijnen van KNVB te volgen die betrekking hebben op dit evenement en de deelname daarvan. 
Op de via deze Actie te winnen toegangskaarten zijn de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing en door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de KNVB Standaardvoorwaarden. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn te raadplegen via [link]Opens an external link en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Actievoorwaarden en de KNVB Standaardvoorwaarden voor wat betreft de toegangskaarten, prevaleren de KNVB Standaardvoorwaarden.

7.   Als de deelnemer zelf niet kan of wil dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om een ander - bijvoorbeeld een gezinslid, vriend of kennis - de tickets te overhandigen.

8.   Standaard actievoorwaarden zijn hier van toepassing: over de ‘uitslag’ van de te vergeven kaarten kan niet worden gecorrespondeerd, de waarde van de tickets kan niet in geld worden uitgekeerd noch is het toegestaan deze prijs door te verkopen.

Artikel 3 Prijs

1.   De Prijs bestaat uit twee tickets voor WK Kwalificatie Nederland – Noorwegen, met een totale waarde van [72 euro] voor de wedstrijd in Stadion Feyenoord in Rotterdam.

2.   Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van Volkswagen Bedrijfswagens, zonder dat Volkswagen Bedrijfswagens daardoor schadeplichtig wordt jegens de Winnaar(s).

3.   Aan de (eventueel) getoonde beelden en beschrijvingen van de Prijs kan de Deelnemer/Winnaar op geen enkele wijze rechten ontlenen.

4.   Volkswagen Bedrijfswagens behoudt het recht mogelijk niet te corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

Artikel 4 Deelname

1.   Deelname aan deze Actie is kosteloos. Kosten voor eventuele internetverbinding zijn voor rekening van de Deelnemer.

2.   Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het derde lid van dit artikel.

3.   Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:

  • bij deelname van een Deelnemer jonger is dan 18 jaar oud, dient deze tijdens de wedstrijd begeleidt te worden door een meerderjarige en in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie.
  • Volkswagen Bedrijfswagens mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer; op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Volkswagen Bedrijfswagens het vermoeden bestaat);
  • onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, ongepast is of anderszins onrechtmatig handelt jegens Volkswagen Bedrijfswagens en/of derden.

Artikel 5 Gebruik van persoonsgegevens & privacy

1.   Om kans te maken op de Prijs verkrijgen wij van de Deelnemer zijn/haar e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Volkswagen Bedrijfswagens uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie en worden na afloop van de Actie zo spoedig mogelijk verwijderd. Volkswagen Bedrijfswagens zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de relevante wet- en regelgeving behandelen.

2.   Door deelname aan de Actie is de Deelnemer zich ervan bewust dat Volkswagen Bedrijfswagens zijn/haar persoonsgegevens gebruikt in het kader van de Actie. De gegevens worden gebruikt om:

  • te bepalen wie de Winnaar(s) is/zijn;
  • contact met de Winnaar(s) op te nemen m.b.t. het in ontvangst nemen van de Prijs;

3.   Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en de rechten die u daarbij heeft, verwijzen wij u naar ons privacy statement (www.volkswagen.nl/privacy-statement). Als u vragen heeft over privacy of anderszins meer informatie wenst te hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Volkswagen Bedrijfswagens via info@vwbedrijfswagens.nl of schriftelijk via Volkswagen, gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1.   Volkswagen Bedrijfswagens en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder KNVB, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie. De Deelnemer vrijwaart Volkswagen Bedrijfswagens van aanspraken van derden in verband met deze Actie en/of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

2.   Ondanks de grootst mogelijke zorg die Volkswagen Bedrijfswagens aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Volkswagen Bedrijfswagens openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Volkswagen Bedrijfswagens niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Volkswagen Bedrijfswagens in het leven roepen. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site(s) worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volkswagen Bedrijfswagens].

3.   Indien door COVID19 en de overheid- en gezondheidsregels die daaruit voortvloeien, de UEFA besluit dat De Prijs geen doorgang kan vinden, komt de Prijs te vervallen en wordt deze niet omgezet in een andere prijs of enige andere (financiële) vergoeding.

Artikel 7 Slotbepalingen

1.   Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2.   Bij vragen en/of klachten over deze Actie kunt u per e-mail contact opnemen met de Volkswagen klantenservice via info@vwbedrijfswagens.nlOpens a mail link (o.v.v. [WK Kwalificatie tickets Nederland – Noorwegen]. Onze Volkswagen klantenservice reageert maximaal binnen 4 weken per e-mail naar aanleiding van de klacht.

 

Datum:


08-11-2021

Disclaimer van NL

  • Om We Connect te kunnen gebruiken, heb je een Volkswagen ID-gebruikersaccount nodig. Log in via de We Connect-App met je gebruikersnaam en wachtwoord en registreer je wagen in jouw account. Voor We Connect Plus heb je tot 90 dagen na voertuigoverdracht om je bedrijfswagen te registreren op vwn.de/myVolkswagen of via de Volkswagen We Connect-app (beschikbaar in de App Store en Google Play Store) om de diensten volledig te kunnen gebruiken tijdens de overeengekomen kosteloze periode. Een geïntegreerde internetverbinding maakt het gebruik van de mobiele onlinediensten van We Connect mogelijk. De binnen Europa gemaakte datakosten worden gedragen door Volkswagen AG als onderdeel van de netwerkdekking met uitzondering van de Streaming & Internetdiensten en individuele In-Car Apps. Om gebruik te kunnen maken van de streaming- en internetdiensten, individuele In-Car Apps en de Wi-Fi-hotspot, kunnen data-abonnementen worden gekocht bij de externe mobiele communicatiepartner Cubic Telecom en worden gebruikt binnen de netwerkdekking in tal van Europese landen. Informatie over de voorwaarden, prijzen en ondersteunde landen is beschikbaar op vw.cubictelecom.com. Als alternatief kan de bestuurder internetradio en mediastreaming gebruiken via een mobiel apparaat (bijv. smartphone) dat als mobiele wifi-hotspot kan fungeren. In dit geval zijn de betreffende diensten alleen beschikbaar in combinatie met een bestaand mobiel abonnement tussen jou en je mobiele provider of met een afzonderlijk daartoe afgesloten contract en alleen indien dekking beschikbaar is. Afhankelijk van je mobiele abonnement kan voor gegevensuitwisseling via internet extra kosten in rekening worden gebracht (bijv. roamingkosten), vooral als je de dienst in het buitenland gebruikt. Om de gratis We Connect app te gebruiken heb je een smartphone met een geschikt iOS of Android besturingssysteem en een simkaart met data-optie nodig. Je hebt ook een geschikt mobiel abonnement nodig dat al bestaat of apart is geregeld met je mobiele provider. De beschikbaarheid van de individuele We Connect- en We Connect Plus-services die in de pakketten worden beschreven, kan van land tot land verschillen en is ook afhankelijk van het voertuig of de uitrusting. Deze diensten zijn beschikbaar voor de duur van de overeengekomen contractduur en kunnen tijdens de contractperiode onderhevig zijn aan inhoudelijke wijzigingen of zelfs beëindigd worden. Ga naar connect.volkswagen-we.com of vraag je Volkswagen dealer om meer informatie. Voor informatie over de voorwaarden van je mobiele telefoon kun je contact opnemen met je mobiele provider.